26/02/2021
Goedemiddag
ecocheque2_2_2_2_2.jpg
NL FR 
ACV-CSC : Ecocheques
 

 
Hoeveel aan ecocheques?
24.02.2009

Hoeveel aan ecocheques?


De waarde van de ecocheque en het aantal keren dat er in de loop van het jaar ecocheques worden toegekend , wordt vastgelegd in een cao op ondernemings- of sectorvlak of in de individuele overeenkomst.

De hoogste waarde die een ecocheque mag hebben is 10 euro.

 

Een werknemer mag in 2009 voor maximum 125 euro aan  ecocheques ontvangen. Vanaf 2010 is dit maximum 250 euro per jaar.

 

champs.jpgEen ecocheque kan niet (ook niet gedeeltelijk) voor geld worden omgeruild.

Als je tijdens het kalenderjaar begint of stopt met werken in een onderneming waar ecocheques gebruikt worden, heb je minstens recht op cheques in verhouding met dagen dat je onder contract was.

Dit geldt ook voor werknemers die in de loop van het kalenderjaar veranderen van personeelscategorie en dus bv. overstappen van de arbeiders- naar de bedienden-cao.

De berekening van het aantal toe te kennen ecocheques gebeurt in verhouding tot de dagen waarvoor de werknemer ‘loon’ gekregen heeft of voor zover deze dagen uitdrukkelijk gelijk gesteld werden met dagen waarvoor de werknemer loon gekregen heeft. We moeten dus in geval van schorsing in de uitvoering van de arbeidsovereenkomst onderzoeken of:

1. er loonbehoud is? Zo ja, dan worden deze dagen meegeteld in de berekening voor de ecocheques.
 
Dit is o.a. het geval bij schorsingen wegens:

 • ziekte tijdens de periode van gewaarborgd loon. Zowel voor arbeiders als bedienden is er in principe loonwaarborg gedurende een periode van dertig kalenderdagen.
 • betaald educatief verlof (werkgever betaalt loonbehoud en recupereert dit bij de dienst betaald educatief verlof van de federale overheidsdienst werkgelegenheid).
 • klein verlet;
 • vaderschapsverlof gedurende de eerste drie dagen (die zijn immers ten laste van de werkgever);
 • vakantiedagen (enkelvoudig vakantiegeld is loondoorbetaling voor bedienden; voor arbeiders wordt dit naar analogie gelijkgesteld);
 • moederschapsverlof (hoewel de loonwaarborg ten laste van het RIZIV valt wordt dit uitdrukkelijk gelijk gesteld in cao 98);
 • wettelijke feestdagen;
 • conventionele regelingen (bijvoorbeeld, verlof wegens dwingende reden mét loonbehoud);
 • arbeidsduurverkorting onder de vorm van compensatiedagen;
 • ….

2. indien er geen loonbehoud is tijdens de afwezigheid op het werk :

 • nagaan of er eventueel op grond van de cao ecocheques afgesploten in de sector of het bedrijf een bijkomende gelijkstelling verleend werd;
 • de uitbreiding van de gelijkstelling kan, bijvoorbeeld, betrekking hebben op: economische werkloosheid, tijdkrediet en loopbaanonderbreking, thematische verloven, ….

  Zoeken
 
  
         

loonwijzer_tcm9-92944.gifDisclaimer
Top